Logo Geoaktiv s.r.o.

Revize skalních svahů nad komunikacemi

Provádíme revize skalních svahů nad veřejnými komunikacemi - silnicemi, železnicí, tramvajovými tratěmi, dálnicemi, cestami pro pěší (v případech přirozených skalních stěn, umělých zářezů a odřezů) v místech, která mohou řícením a sesutím potenciálně ohrozit zdraví a životy občanů, popřípadě způsobit škody na majetku a nabídka sanačních prací k odstranění těchto nebezpečných stavů po zimním období.

Současně nabízíme inženýrsko-geologické posouzení, včetně návrhu opatření, míst na svazích a zářezech silnic, železnic a jiných komunikací, na nichž se po zimním období projevily počínající svahové pohyby, popřípadě již začalo sesouvání. Naše nabídka se týká pozemků, přiléhajících k těmto komunikacím, pokud jsou ve vlastnictví Vaší organizace, nebo k nim máte právo užívání či jiné právo.

Zimní období, které je za námi, se vyznačovalo extrémními výkyvy počasí, které se mimo jiné projevily na zintenzivnění rozpadání skalních stěn, kde dochází téměř k celoplošnému uvolňování kamenů, sutí, ba i celých skalních bloků, představující vážné nebezpečí. Nabízíme Vám prohlídku - revizi (s využitím horolezecké techniky) skalních stěn, a to ve Vámi vybraných úsecích podél komunikací a dopravních cest, popřípadě i v místech, kde pod skalami se nacházejí obytné či jiné objekty.

Výsledkem těchto revizí může být:

 1. Řízené uvolnění a očistění skalních stěn od uvolněných kamenů, suti a skalních bloků, a to i během vlastní revize
 2. Vyhodnocení stavu lokality bezpečnostním technikem a geologem-specialistou z oboru inženýrské geologie s kategorizací rizik a návrhem na opatření
  (I - akutní nebezpečí, okamžitý zásah nutný,
  II - vysoké riziko,zásah třeba v nejbližším období, s návrhem dalšího postupu,
  III - potenciální riziko, s návrhem stabilizačních a sanačních opatření,
  IV - bez rizika)
 3. Na základě této prohlídky Vám následně, v případě Vašeho zájmu vypracujeme projekt sanačních prací
  (ve zvláště rizikových situacích ve spolupráci se statikem, geofyzikem a dalšími specialisty) a rozhodnete-li se k realizaci prací, jsme též připraveni v co nejkratší době tyto práce i provést, a to v lhůtách co nejkratších

Máme v tomto směru již víceleté praktické zkušenosti z oblasti Velké Prahy, kde provádíme opakovaně sanaci rozvolněných skalních stěn formou řízeného uvolňování bloků i stabilizaci takto ohrožených míst záchytnými sítěmi, například v maloplošných chráněných územích či lesních pozemcích ve správě hl. m. Prahy. Součástí naší práce je i osazování kontrolních a měřicích prvků na skalních stěnách, které registrují mikropohyby skal a průběžný monitoring těchto prvků.

Jinou oblastí naší činnosti je inženýrsko-geologické posouzení silničních a železničních zářezů a odřezů v neskalních horninách, kde u soudržných i nesoudržných zemin dochází ke vzniku jejich skluzů a sesuvů zejména po zimním období a období velkých dešťů. Zde, na základě geologického průzkumu, jsme schopni navrhnout jak práce sanační, tak i práce stabilizační. U menšího rozsahu prací tyto i v celém rozsahu realizovat samostatně. U velkých sesuvů pak zajistit stavební dozor nad bezpečným prováděním těchto prací.

Příklady oceňování našich prací:

 • horolezecká revize lokality vč. sanačních prací: 500 Kč/hod.,
 • revizní zpráva: 5 - 10.000 Kč dle rozsahu lokality,
 • projekt sanačních prací: 5 - 20.000 Kč dle náročnosti a rozsahu
 • osazení měřících prvků: 300 Kč/bod.,
 • monitoring: 400 Kč/bod/prohlídka 2-3x ročně,
 • geologický posudek svahu ohroženého sesouváním: 8 - 12.000 Kč dle rozsahu prací,
 • geologický průzkum - technické práce: 1000 Kč za běžný metr geosondy

Ekonomická náročnost prací tedy není velká ve srovnání s potenciálně hrozícími škodami daleko vyššími, nehledě na nebezpečí pro životy a zdraví osob. Sledování stavu potenciálně nebo již už dnes ohrožených lokalit a jejich monitoring by se, dle našeho názoru, měl v nejbližších letech stát záležitostí trvalou, neboť z pohledu zajištění bezpečnosti a zdraví osob a předcházení škodám na majetku se klimatické změny poslední doby na stabilitě skalních stěn a svahů obecně budou projevovat stále silněji. Zatímco škody na majetku lze do jisté míry též eliminovat pojištěním, škody na zdraví a životech jsou rázu závažnějšího. Při narůstající frekvenci dopravy, ať již na silnicích, dálnicích, železnicích, ale i například na cyklostezkách, se může jednat i o úrazy a havárie též hromadného rázu.

Z pohledu odpovědných pracovníků příslušných organizací, dle našeho názoru, by tedy i prevenci závažných rizik měla být věnována odpovídající pozornost. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli oslovit Vás s naší nabídkou. Pokud Vás zaujala a máte pocit, že právě v oblasti Vaší kompetence bychom se v oblasti prevence rizik u Vás mohli uplatnit, budeme rádi, když nás budete kontaktovat. Rádi Vám poskytneme podrobnější informace.

Design a webmaster: eblu
Všechna práva vyhrazena. S-rank Valid XHTML 1.1