Logo Geoaktiv s.r.o.

Báňské služby při povrchovém dobývání nerostných surovin

Firma zajišťuje celý hornický cyklus, tj.:

  • vyhledání ložiska a ověření reálně vytěžitelného množství zásob
  • řešení střetů zájmů při povolení dobývání v určitém území (dobývací prostor, rozhodnutí o využití území, plán otvírky, přípravy a dobývání) v rámci komplexního projektového zabezpečení těžby (báňská projekce)
  • jednání s vlastníky pozemků
  • řízení těžebního provozu smluvním zajištěním zákonem určených funkcí a služeb (závodní lomu, důlní měřič, bezpečnostní technik, geologická služba)
  • projekce a realizace plánů sanace a rekultivace v průběhu těžby - zahlazení či minimalizace vlivů těžební činnosti na krajinu

Jednotlivé fáze lze pro investora zajišťovat i odděleně. V rámci báňských služeb je pro těžaře zajišťována i skupina dalších služeb jako např. zaměřování pozemků a důlních děl, výpočty úhrad z vydobytých nerostů a zpracování podkladů pro státní statistiku a ekonomiku těžby.

Design a webmaster: eblu
Všechna práva vyhrazena. S-rank Valid XHTML 1.1