Logo Geoaktiv s.r.o.

O nás

Geoactiv s.r.o. je česká společnost působící od roku 1990 pod původním názvem Geoaktiv v.o.s., později 1.geologická v.o.s. Zabýváme se inženýrskou a ložiskovou geologií, průzkumem pro zakládání staveb, zabezpečením všech odborných prací při povrchové těžbě nerostných surovin do objemu 500 tis. tun ročně, hydrogeologií a praktickou ekologií - rekultivacemi a zhodnocením prostorů vytěžených ložisek.

 

Pro stavebníky (velkých celků i rodinných omů a menších staveb) zajišťujeme komplexní inženýrsko geologický průzkum, který předem odhalí rizika, která mohou ohrozit Váš nový dům a jeho budoucí obyvatele a zajistí bezpečné základy stavby.

 

 

Pro těžební organizace zajišťujeme vše od prvních informativních kroků přes průzkum, povolení pro těžbu, deponie, jednání s úřady, dohled nad těžbou, uzavření ložiska a jeho rekultivaci.
Naší činnost tvoří i projekty průzkumu těžby, geologické posudky, výběr vhodných prognózních ploch, vyhledání investora nebo partnera pro těžebnu, marketingové studie, vyhledání zájemců o surovinu atd.

 


Naše firma působí na pracovištích v České Lípě a Praze. Hlavní činností je poskytování služeb v oblasti geologického průzkumu a při povrchovém dobývání nerostných surovin.

Regionálně se uplatňujeme v oblasti inženýrsko geologických průzkumů pro obce a individuální investory. Při naší práci kooperujeme s osvědčenými vrtnými firmami (Bora, David aj.) i laboratořemi (Gematest, lab. GÚ AVČR).

Pracovníci naší firmy mají již více než dvacetiletou praxi v nejrůznějších geologických činnostech. Převažujícími činnostmi naší firmy jsou inženýrská a ložisková geologie. U těžebních prací zajišťujeme celý hornický proces, tj. od průzkumu a vyhledání ložiska přes přípravu a projekci, řízení těžby až po závěrečnou sanaci a rekultivaci lomu. Disponujeme osvědčeními závodního lomu s těžbou do 500 tis. tun, báňského projektanta, bezpečnostního technika a také projektanta a závodního pro vrtné práce s hloubkou nad 30m.

V současné době personálně zajišťujeme hornickou činnost v pěti povrchových lomech firmy Lasselsberger Minerals a.s. - největší neuhelné těžební firmy v České republice.

V inženýrské geologii jsme v poslední době prováděli průzkumy pro desítky samostatných objektů, především na Českolipsku (např. budova banky v Novém Boru), průzkumy pro zakládání větších obytných celků (areál v Podbabě pro firmu ICKM aj.) nebo průzkumy pro liniové a silniční stavby (obchvat města Louny). Z menších staveb to pak v posledních letech byly průzkumy pro stavby stožárů vysílacích stanic GSM a průzkumy pro základy rodinných domů.

Práce ložiskové geologie již přes 10 let orientujeme především na zajištění základních surovin pro keramickou výrobu, především jílů a živcových surovin. Realizovány byly i samostatné průzkumy ložisek štěrkopísků a prostorů pro zemníky liniových staveb. V oblasti nerudných surovin mají naši pracovníci více než dvacetiletou praxi při průzkumu, výzkumu a otvírce lomů ložisek keramických jílů, živcových surovin a taviv pro sklářský průmysl.

V oblasti báňské projekční činnosti navrhujeme průzkumné práce v rámci žádosti o průzkumné území, zpracováváme veškeré podklady pro stanovení dobývacího prostoru a pro povolení hornické činnosti (POPD) včetně zpracování plánů sanace a rekultivace.

 

Jiným významným prvkem naší činnosti jsou povrchové terénní úpravy, jako jsou sanace a rekultivace po těžbě, ukládky vytěžených zemin, sanace a recyklace starých skládek. Z těchto akcí lze připomenout např. úplnou sanaci skládky komunálního odpadu v obci Vysoký Újezd u Karlštejna nebo sanaci skládky na Střešovických skalách.

Design a webmaster: eblu
Všechna práva vyhrazena. S-rank Valid XHTML 1.1