Logo Geoaktiv s.r.o.

Předmětem sanace byla „stará zátěž“ - bývalá obecní skládka. Nový majitel má v úmyslu širší okolí využít pro výstavbu. Nejprve uvažoval o přemístění celé kubatury (cca 20 000 m3) na nejbližší provozovanou skládku příslušné kategorie. Tato varianta se ukázala pro investora z finančního hlediska nepřijatelná. V rámci přípravných prací provedla firma Geoaktiv, v.o.s. průzkum tělesa skládky a jejího bezprostředního okolí vrty a velkoobjemovými bagrovanými sondami. Cílem bylo alespoň orientačně zjistit převažující materiálové složení tělesa skládky, získat vzorky pro stanovení koncentrace rizikových látek a určit očekávané třídy vyluhovatelnosti. Bez zjevné pravidelnosti byly současně na skládku uloženy mimo zeminu a stavební odpad typické komunální a velkoobjemové odpady - sklo, kovový odpad, popel, igelity, hadry, slamníky, kusy dřeva, plasty a podobně. Na základě výsledků průzkumu byl vypracován projekt sanace a rekultivace skládky, který byl po schválení investorem předložen jako součást žádosti o územní rozhodnutí. Po projednání s příslušnými účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy bylo vydáno rozhodnutí o využití území. Zde musíme zdůraznit nutnost aktivní spolupráce s obcí.

Nositelem celé zakázky byla firma Geoaktiv, v.o.s.

Základní princip řešení spočíval v rozebrání a mechanickém přetřídění celého objemu skládky se současnou manuální separací komunálního odpadu.

Firma KARE Praha, s.r.o. připravila technologický, ekonomický a realizační postup prací a následně tyto práce provedla vlastními prostředky.

Nejprve bylo provedeno hrubé přetřídění (hrubotřídění) celého objemu skládky na frakci 0/125 mm a velké kusy. Následné byl materiál (0/125 m) znovu přetříděn na frakce 0/32, 32/63 a 63/125 mm. Průběžně pak probíhala manuální separace komunálního odpadu - až 15 pracovníky. Vyseparovaný komunální odpad byl uložen na skládku příslušné kategorie. Přetříděný materiál byl průběžně vzorkován. Po provedení laboratorních rozborů a testů byl přetříděný materiál zatříděn do I. třídy vyluhovatelnosti. To umožňuje jeho další využití v závislosti na jeho zrnitostním složení. Jemnozem (0 - 32 mm) je využitelná jako zúrodnění schopná zemina pro rekultivace a terénní úpravy, hrubší frakce lze využít jako podklad komunikací a zpevněných ploch.

Velké kusy materialu měly být dle plánu drceny a tříděny na frakce 0/32, 32/63 a 63/125 mm - klasické frakce kameniva. Tento materiál byl ale využit pro rekultivaci jiného prostoru bez nutnosti drcení a třídění, čímž došlo k další úspoře.

Celkové se objem materiálu, který bylo nutno uložit na skládku ll. kategorie, snížil na méně než 10% celkového objemu. Tím vznikla výrazná finanční úspora a ve smyslu zákona o odpadech bylo umožněno materiálové využití na skládce uložených hmot.

Provedené práce prokázaly, že je v praxi možné uvedeným postupem výrazné snížit objem komunálního odpadu a získat nezávadné stavební materiály a zeminu. Tento postup je možný pouze v nékterých případech, kdy je například známo, že se na obecní skládku ukládaly ve vetším množství přebytečné výkopky z budovaných vodovodů, kanalizací, plynovodů, případné demoliční sutě. Vždy je však třeba provést průzkum materiálového složení těle sa skládky včetně ověření tříd vyluhovatelnosti. Největší riziko kontaminace je u jemnozrnné frakce, je však třeba ověřit i hrubší frakce.

Ing. Jan Sýkora
Geoaktiv, v.o.s.
Pavel Školoud
KARE Praha, s.r.o.

 
 

Design a webmaster: eblu
Všechna práva vyhrazena. S-rank Valid XHTML 1.1